Let It Go Lyrics Translation (Thai)

ปล่อยมันไป (Bplòi man bpai)
Album: Pà-jon pai daen kam sàap raa-chí-nee hì-má (ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ) OST (Frozen Thai OST)
Performed by: Gam Wichayanee
Composed by: Robert Lopez and Kristen Anderson-Lopez
View Thai lyrics

ThaiEnglish
hì-má sĕe kăao bpen bprà-gaai nai raa-dtree
mâi mee roi táo yaam têe mong
nai din daen âang wáang ráang pôo kon mee piang rao née têe krôp krong
yang mee paa-yú sôn yòo paai nai mŭn won wian wâai
tĕung dtâan taan tâo rài chăn gôr hâam mâi dâai
The white snow sparkles in the night
No footprints can be seen now
In this isolated kingdom, there is only me who possesses it
There is still a storm hidden inside me, swirling and rotating
I tried so hard to resist, but I can’t stop it
yàa bpèrt jai bpai, yàa hâi kăo hĕn
dtông bpen kon dee têe kăo sŏn hâi bpen
bpòk bpìt nai jai, yàa hâi kăo róo
sùt táai gôr róo
Don’t open your heart, don’t let them see
You have to be the person you were taught to be
Conceal it in your heart, don’t let them know
Finally, they know
bplòi man bpai, yàang têe bpen
mâi àat jà gèp èek dtòr bpai
bplòi òk maa, lêrk sôn ráyn
dern glàp lăng mòt sîn yêua yai
chăn mâi glua
bplòi hâi kăo pôot bpai
pát hâi hŏhm grà-nàm, kwaam năao mâi tam hâi dèuat rón sák tâo rài
Let it go, as it should be
Shouldn’t keep it in
Let it out, stop hiding
Walk away, end all ties
I’m not afraid
Go on, let them talk
Let the wind blow, the cold doesn’t bother me as much
mong a-rai yaam glai hàang
glàp hĕn lék long bpai loie
kwaam wàn wăi têe koi kâo krôp ngam
glàp tam mâi dâai dang koie
Looking at everything from a far distance
They seem so small
And the fears that once dominated
Can no longer do so anymore
sìng mài yang ror hâi long hâi róo
jà bpai sùt taang hâi krai dâai doo
chèek gòt sám sám, lêuak tam sìng dai
yàang jai
New things wait to be tried, to be known
I’ll go until the end of the way to let people see
Break the rules, choose do to anything
According to my heart
bplòi man bpai, yàang têe bpen
chêuam jai bpai gàp lom láe fáa
bplòi òk maa, lêrk sôn ráyn
pà-chern man dûay kwaam glâa
chăn jà yeun dtrong née rêuay bpai
pát hâi hŏhm grà-nàm
Let it go, as it should be
My heart joins with the wind and sky
Let it out, stop hiding
Face it with courage
I will stand here forever
Let the wind blow
pá-lang nai gaai lông lom loi fáa long maa sòo din
pá-lang nai jai sâek nai glèt nám kăeng lóm rôp gaai mâi sîn
pà-lèuk kwaam kít pùt bpen glèt săi rái kwaam gang-kăa
mâi kŏr kít hŭan keun bpai
kwaam lăng mâi àat keun maa
The power in my body floats to the sky and descends to the ground
The strength in my heart is within the snowflakes surrounding me endlessly
A thought crystallizes clearly, without doubt
I don’t want to go back
The past shouldn’t return
bpen dtua rao, yàang têe bpen
kŏr tá-yaan yang dtà-wan sòng fáa
bplòi òk maa, lêrk sôn ráyn
dèk dee mâi hĕn mee kâa
chăn jà yeun dàyn nai săeng raeng glâa
pát grà-nàm kâo bpai
kwaam năao mâi tam hâi dèuat rón sák tâo rài
Be myself, as I am
I want to rise like how the sun illuminates the sky
Let it out, stop hiding
The good girl no longer matters
I will stand prominently in the strong light
Come and strike*
The cold doesn’t bother me as much